Privaatsus ja küpsised

PRIVAATSUS JA KÜPSISED

Privaatsuspõhimõtted sätestavad, kuidas Atoy Automotive Estonia OÜ (edaspidi: Atoy AE) kasutab teavet, mille olete andnud meile külastades Atoy Eesti esindust Eestis või mida esitate veebilehe www.atoy.ee vahendusel.

Atoy AE eesmärk on kaitsta kõigi kasutajate privaatsust. Käesoleval lehel on ära toodud kõik dokumendid, mis peaksid andma selge ülevaate Atoy AE andmetöötlustavadest.

Atoy Automotive Estonia OÜ privaatsusteade

Kinnitatud ja avalikustatud veebilehel

www.atoy.ee/privaatsus

25.05.2018

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Atoy Automotive Estonia Estonia OÜ (Pärnu mnt.139E/13, 11317 Tallinn, reg kood: 10383083 Atoy AE) ning teatud juhtudel ka APE Motors SIA kui Atoy AE emaettevõte.

Millest privaatsusteade räägib?

Privaatsusteade:

 • selgitab, mida Atoy AE teeb sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
 • selgitab, kuidas Atoy AE kogub, kasutab ja kaitseb sinu isikuandmeid;
 • aitab sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.

Privaatsusteatest saad infot ja juhiseid, kui sa kasutad meie teenuseid, tooteid, lahendusi ja e-keskkondi või külastad meie veebilehti. Privaatsusteade ei kajasta muude ettevõtete veebilehtede ega nende poolt pakutavate teenuste kohast andmetöötlust, isegi kui sa kasutad neid läbi Atoy AE teenuste. Privaatsusteatest juhindume kõikidel teenuste ja toodete tarbimise juhtudel. Kui meie teenuste klient võimaldab kasutajal tarbida teenuseid tema ja Atoy AE vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb kliendil ühtlasi tagada, et kasutaja on tutvunud privaatsusteatega.

Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda sinuga lepingu sõlmimisel, samuti sulle teenuse, kauba/toote pakkumisel. Privaatsusteade on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa sinuga sõlmitavast lepingust ega Atoy AE üldtingimustest.

Anname oma parima, et hoida privaatsusteade ajakohasena ja sulle kättesaadavana Atoy AE kodulehel www.atoy.ee

Olulisematest sind puudutavatest muudatustest privaatsusteates teatame sulle meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil.

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid Atoy AE töötleb?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides jagame sinu isikuandmed vastavalt nende iseloomule ja allikale nelja alltoodud kategooriasse. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed Atoy AE-ni jõuavad.

Põhiandmed.

Põhiandmete hulka kuuluvad näiteks:

ees-ja perekonnanimi,

kasutajanimi,

isikukood,

sünniaeg,

isikut tõendava dokumendi (nt pass, ID-kaart) number ja muu sellega seotud info,

vanus,

aadress, e-posti aadress,

samuti ka veebilehtede külastamisega seotud staatiline IP-aadress.

Andmete kogumise allikad: saame andmed sinult endalt ja läbi sinu poolt teenuste kasutamise.

Tehinguandmed

Tehinguandmete hulka kuuluvad (lisaks põhiandmetele):

teenuse/kauba andmed,

kauba/teenuse saaja andmed, kui on erinev arve saaja andmetest,

makseandmed lepingulise vajaduse tõttu selleks, et teile kaupa müüa/teenust osutada.

Andmete kogumise allikad

Saame andmed juhul kui tarbite meie teenuseid, ostate meilt kaupa või teostades ükskõik millise muu tehingu, mis eeldab pooltevahelise lepingu sõlmimist. Saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annad.

Sõnumisisu.

Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu, SMS-ide ja MMS-ide sisu.

Kui sa pöördud samade sidevahendite kaudu meie kui teenusepakkuja poole, helistades näiteks klienditeeninduse telefonile või saates meile e-kirja, oleme me üks suhtluse osapool ning meil on õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) ka sõnumisisuks olnud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks sinuga on Atoy AE.

Eriliigilised isikuandmed.

Eriliigilised andmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Meie eesmärgiks ei ole koguda sinu eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kliendisuhtluse raames meile saabunud kirja või telefonikõne kaudu siis, kui sa meile need avaldad.

Kuidas me sinu isikuandmeid kogume?

Võimaldame sul kasutada müügikeskkonda Webshop internetis. Kogutav isikuandmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid teenuseid või e-keskkondi sa kasutad, milliseid andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses andmeid meile sellel otstarbel edastad (nt. toodete tellimisel, püsikliendi-programmi registreerumisel jne) ning milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annad. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • saame sinu andmeid teenuse või kauba tellimisel, kliendiks, teenuse või e-keskkonna kasutajaks registreerumisel, uudiskirja tellimisel, meile infopäringu või pretensiooni tegemisel ja muudes sarnastes olukordades;
 • andmed tekivad sinu poolt meie kaupade tellimisel;
 • saame vajaduspõhiselt isikuandmeid ka muudest allikatest (nt teistelt

teenusepakkujatelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka sinu nõusoleku põhine. Täpsemalt saad lugeda nõusolekupõhisest andmetöötlusest juba allpool.

Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Oleme jaganud isikuandmete töötlemise nelja õigusliku aluse vahel, milleks on:

-seadusest tuleneva kohustuse täitmine,

-lepingu täitmine,

-Atoy AE õigustatud huvi

-sinu nõusolek.

Nende nelja õigusliku aluse alla oleme jaganud kõik eesmärgid, millistel me sinu isikuandeid töötleme. Vastavalt sellele jaotusele kehtivad nende aluste ja eesmärkide suhtes ka erinevad säilitus-tähtajad ning sul on erinevad õigused ja võimalused oma andmete töötlemist mõjutada ja valikuid teha.

Õigustatud huvi.

Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime eelkõige parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks kasutada isikuandmeid, kuid kitsalt lepingu täitmiseks seda otseselt teha ei ole vaja. Nii saame pakkuda oma klientidele teenuseid, tooteid, hinnalahendusi, teenindust jms just sellisena nagu kliendid meilt seda ootavad.

Samuti saame koostada statistikat, mis on vajalik õigete äriliste otsuste tegemiseks. Ühtlasi töötleme mainitud alusel andmeid siis, kui see on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute okumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks. Õigustatud huvi alusel töötleme turundusanalüüsiks ka sinu põhiandmeid.

Õigustatud huvi on eelkõige tasakaal meie ja sinu õiguste vahel.

Arvelduses (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) kasutatavad andmed on eelkõige:

-Põhiandmed

-Tehinguandmed

Seadusest tuleneva kohustuse täitmine.

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt kui teenusepakkujalt/müüjalt nõutakse seda seadusega.

Kui andmetöötlus on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, ei saa meie otsustada selliste isikuandmete kogumise ja salvestamise üle ja samuti ei saa seda teha sina. Siia alla kuuluvad järgmised andmekategooriad:

Raamatupidamine – põhiandmed

Riigiasutuste päringutele vastamine – põhiandmed

Kohustuslik isikutuvastus seoses rahapesu tõkestamiseks finant-seerimisteenuse osutamisel – põhiandmed

Kohustuslik krediidivõimelisuse hindamine krediidi andmisel – põhi-andmed

Krediidirisk ja võlgnevus -põhiandmed

Järelevalveasutuse ja isiku teavitamine toimunud rikkumistest-põhiandmed.

Mis on turunduslik profileerimine?

Profileerimine turunduslikul eesmärgil tähendab sellist andmetöötlust, mille korral töötleme sinu andmeid andmetöötlustehnoloogiate abil, kasutades selleks erinevaid statistilise või matemaatilise analüüsi või ennustuse meetodeid erinevate seoste, tõenäosuste, korrelatsioonide, mustrite, mudelite, turundusprofiilide vms. loomiseks. Eeltoodu võimaldab meil prognoosida või tuletada sinu ootusi, eelistusi ja vajadusi seoses meie poolt pakutavate kaupade ja teenuste tarbimisega.

Profileerimist eristab muust turunduslikust automaatsest andmetöötlusest see, et selle abil tuletatakse või ennustatakse isiku kohta täiendavaid andmeid (vaata allpool toodud näiteid) ning neis võib esineda mittevastavusi tegelikkusega.

Kuidas me kasutame profileerimist?

Üldine segmenteerimine, klienditüüpide või profiilide loomine ja määramine kliendile, mille korral võime analüüsida klientide teenuste kasutusandmeid jm. andmeid kogumis, kasutades mitmeid erinevaid konkreetsel juhul sobivaid rahvusvaheliselt tunnustatud statistilise analüüsi meetodeid profiilianalüüsi tegemiseks selleks, et töötada välja erinevad klientide segmendid, tüübid või profiilid ning profiilanalüüsis kasutatud tunnusandmete ja tõenäosushinnangu põhjal võime määrata konkreetse kliendi vastavasse segmenti, tüüpi või profiili ning kasutada seda hinnangut erinevateks müügitegevuse hindamise toiminguteks, turundusotsustusteks (pakkumise tegemine kliendile, personaalseks kohandatud sisu ja reklaami näitamine e-keskkonnas jms).

 • Kliendi teekonna alusel klientide käitumis- ja huvihinnangud, mille korral võime analüüsida klientide teenuste kasutusandmeid, veebikülastuse andmeid jms. ostukäitumise ja tarbimisega seonduvaid andmeid kogumis kasutades samuti erinevaid statistilise analüüsi ja profiilianalüüsi meetodeid selleks, et tuletada klientide sarnaseid käitumismustreid, mudeleid ja klienditüüpe ning nende põhjal anda tõenäosushinnang konkreetse kliendi kohta kui huvitatud ta oleks mõne konkreetse teenuse tellimisest ja kasutamisest, nn kliendi huvi osakaalu ennustamine jms.

Sul on õigus igal ajal esitada vastuväiteid sind puudutava turundusliku andmetöötlemise suhtes, sh turundusliku profiilianalüüsi suhtes, teata-des sellest Atoy AE-le.

Milliseid teisi automaatseid otsuseid me sinu kohta teeme?

Krediidireiting.

Krediiditingimustel kaupade müügil ja teenuste osutamisel, sh. ka tarbijakrediidi lepingute sõlmimisel viime läbi kliendikohase taustakontrolli, mille tulemus väljendatakse krediidireitinguga.

Sulle määratud krediidireitingut uuendatakse regulaarselt, sagedusega vähemalt kaks korda aastas.

Krediidireitingu määramisel kogume:

 • asjakohast informatsiooni sinu maksekäitumise ja tausta kohta

Atoy AE infosüsteemidest;

 • avalikest andmekogudest (ametlikud teadaanded, kohtutäiturite poolt avalikustatud informatsioon ja muud ametlikud registrid ja väljaanded, nt äriregister, rahvastikuregister);
 • Creditinfo Eesti AS’i andmebaas (Creditinfo maksehäireregister, kasutades Creditinfo eraisikute skooringut).
 • Kreedix OÜ andmebaas Inforegister.

Krediidireiting on kaheastmeline: positiivne ja negatiivne.

Krediidireitingu tulemuse „negatiivne“ toob kaasa krediidi mittesaamise ning teenuste tarbimisel kohese tasumise nõude.

Tulemus „positiivne“ toob kaasa teenuste tarbmisel krediidi lubamise ning pooltevahelise lepingu sõlmise.

Skooring ehk erakliendi maksejõuetuse tõenäosus koosneb peamiselt maksehäireregistri andmetest (lõpetatud/lõpetamata maksehäirete info), kinnistusraamatu infost, seotud ettevõtete andmetest, ametlikest teadaannetest, riigimaksude saldo infost, konkreetse isiku krediiditurul uudsuse ja aktiivsuse infost jne.

Mida kõrgem on skooringu väärtus, seda kõrgem on ka eraisiku krediidirisk.

Käsitsi läbivaatamisel kasutame ka täiendavaid allikaid (otsingumootorid, kohtulahendite otsing jne).

Võlahaldus.

Kui klient vaatamata saadetud võlateavitustele ei tasu võlgnevust, toimub teenuste automaatne piiramine ja sa ei saa tavapärasel viisil oma teenust kasutada.

Sinu suhtes tehtud automaatsete otsuste osas on sul õigus nõuda nende läbivaatamist Atoy AE töötaja poolt.

Kas on isikuid, kes võivad lisaks Atoy AE-le töödelda sinu isiku-andmeid?

Atoy kontserni ettevõtted ettevõtte juhtimis- ja administratiivotsuste tegemisel, samuti kontsernikesksete infosüsteemide kasutamisel teenuste pakkumiseks.

Meie heaks töötavad koostööpartnerid,kes töötlevad sinu andmeid Atoy AE nimel.

Need kolmandad isikud ei või kasutada isikuandmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks. Koostööpartnerite kasutamise korral rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad käesoleva privaatsusteate kohaselt.

Ettevõtted, kellega teeme koostööd, asuvad üldjuhul Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikjuhtumitel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkondi (väljaspool EEA-d). Ka viimasel juhul võtame me kasutusele asjakohased meetmed tagamaks, et sinu õigus isikuandmete kaitsele on jätkuvalt tagatud. Oma andmete edastamise kohta saad täpsemat teavet läbi andmetega tutvumise päringu.

Vastavalt koostööpartneritega sõlmitud andmetöötluslepingutele võib teatud juhtudel rakenduda ka kaasvastutus, mis tähendab, et sinu isikuandmete töötlemise eest vastutame nii meie kui meie koostööpartner jagatud osas. Sellisel juhul kehtivad lisaks meie tingimustele ka koostööpartneri andmekaitse tingimused.

Vaata palun meie heakskiidetud lepinguliste partnerite (volitatud töötlejate) nimekirja www.atoy.ee kodulehelt.

Muud teenusepakkujad, kes pakuvad teenuseid või on tööle raken-datud sulle teenuste osutamiseks, nt. arvete esitamiseks või remondi-tööde ja vigade tuvastamiseks ning kõrvaldamiseks.

Kui sa meie teenusetarbijate nimistust lahkud ja kasutad teiste teenusepakkujate teenuseid võivad need teenusepakkujad koguda ja töödelda sinu isikuandmeid ning ka saada andmeid Atoy AE-lt. Selline andmete töötlemine ja kogumine toimub kolmandast isikust teenusepakkuja tingimuste kohaselt – mitte käesoleva privaatsusteate kohaselt. Soovitame sul tutvuda teiste teenusepakkujate isikuandmete kaitse praktikatega.

Võime edastada informatsiooni sinu kohta ka selleks pädevatele riigiasutustele (nt julgeoleku- ja jälitusasutustele, sh näiteks politseile, kohtule, häirekeskusele (112)) kui vastav kohustus tuleb seadusest. Teeme seda vaid seaduses toodud juhtudel ja vastavuses eelnevalt määratletud rangete protsessidega.

Võime edastada sinu maksehäire andmeid vastavalt seaduses ettenähtud reeglitele ka maksehäire avaldajatele.

Me võime samuti töödelda anonüümseid või koondandmeid, mis ei seondu sinu kui üksikisikuga. Sellised andmed ei ole enam isikuandmed ja neid võib jagada muudel eesmärkidel ja muudele isikutele.

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.

Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks ei rakendu mõned automaatsed kustutustähtajad võlgnevuste olemasolul. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.

Tegemist ei ole täieliku loeteluga ning täpsemaid säilitustähtaegu on võimalik pärida iseenda isikuandmetega tutvumise kaudu.

Kuidas me tagame sinu andmete turvalist töötlemist?

Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

Infoturbealase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. Tagame sidevõrgu turvalisuse, sinu sõnumite sisu ja vormi ning sõnumite saatmise aja ja viisi saladuse vastavalt Atoy AE teenustele kehtivatele tingimustele ja õigusaktide nõuetele. Selleks vajalikud meetmed on kehtestatud Atoy AE sisemiste turvaeeskirjadega. Vajadusel täpsustame kodulehel, milliseid konkreetseid meetmeid võime kasutada sidevõrgu turvalisuse tagamiseks.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

Mida saad sa ise oma isikuandmete kaitseks teha?

Olgugi, et paneme Atoy AE-s suurt rõhku sinu isikuandmete turvalisele hoidmisele ja kaitsmisele, on ka sinul endal oluline roll selle õnnes-tumisel.

Mõtle alati enne oma isikuandmete kellelegi avaldamist või kuhugi sisestamist, kas oled teadlik sellest, kes nende andmete saajaks on ja kui turvaliselt need hoitud on.

ID-kaardi, juhiloa jms tundliku info ja vahendite avaldamine ja teistega jagamine ei ole lubatud samm ega ka mõistlik otsus. Teenuste puhul tuleb arvestada, et võimaldades kas enda hooletusest või mis tahes muul põhjusel teistele isikutele juurdepääsu oma andmetele, annad ligipääsu nii teenuste üksikasjadele, arveldusandmetele ning seotud isikute andmetele.

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt meie privaatsusteatele või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis anna sellest kindlasti meile esimesel võimalusel teada. Nii saame lahendada tekkinud olukordi võimalikult kiiresti ja aidata hoida võimaliku kahju minimaalsena.

Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Õigus tutvuda oma andmetega.

Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Atoy AE-s kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumine on võimalik Atoy AE esinduses. Selleks on vaja eelnevalt enda isik nõuetekohaselt tuvastada ja esitada meile vastava avaldus. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

 Õigus isikuandmeid parandada.

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta saates meile vastavasisulise e-kirja või pöördudes Atoy AE esindusse.

 Õigus olla unustatud.

Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Õigus esitada vastuväiteid.

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks öörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata.

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada, saates meile vastavasisulise e-kirja või Atoy AE esinduse kaudu.

Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

 • isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud;
 • ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;
 • vajad isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.

Arvesta aga, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua teenuste ajutise peatamise.

 Õigus andmete ülekandmisele.

Õigus andmete ülekandmisele annab sulle täiendava kontrolli oma isikuandmete üle.

Võimaldame sul masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada (eeldusel, et teisel teenusepakkujal on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine teenusepakkuja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.

Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on sinu õigus andmete ülekandmisele piiratud mitmete tunnustega:

 • sul on õigus saada isikuandmeid, mille oled meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul;
 • õigus ülekandmisele rakendub ainult andmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult;
 • selle õiguse realiseerimisel peame arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele.

Õigus pöörduda Atoy AE või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on sul alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole aadressil

privaatsus@atoy.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks AndmekaitseInspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.

Küpsiste kasutamisest meie e-keskkondades.

Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutavad Atoy AE veebilehed ja e-keskkonnad „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsiste kasutamine on seotud kõikide eelnevalt nimetatud nelja õigusliku alusega ehk vajame neid nii seadusest tulenevate kohustuste, lepingus lubatud teenusekvaliteedi, personaalsema ja mugavama teenuse pakkumise kui ka sinu nõusolekul turundamise eesmärgil.

Küpsised (ingl keeles cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine.

Kinnitatud ja avalikustatud veebilehel

www.atoy.ee/privaatsus

25.05.2018